European Media Partner

Zorg met een betekenis

sep 27, 2021

Verbinding is van groot belang in de zorg, maar nu de druk op de verschillende vormen van langdurige zorg steeds groter wordt, wordt het voor de verpleging steeds lastiger aandacht voor deze verbinding vrij te maken. De BelevenisTafel biedt hiervoor de perfecte oplossing.

Spring op de Wave van verandering

sep 27, 2021

Elk jaar belandt er acht miljoen ton plastic afval in de oceanen. Plastic is niet biologisch afbreekbaar, dus als dit eenmaal in de oceaan terechtkomt, dan zullen er altijd micro plastics achterblijven.

De maatschappelijke opgave die warmtetransitie heet

sep 27, 2021

In Nederland staan we voor een flinke opgave. Onze CO2-uitstoot moet drastisch verminderen om opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2050 moeten alle huishoudens CO2-neutraal zijn, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Nieuwe woonbouwwijken worden al jaren gelijk aangesloten op onder andere duurzamere warmtevoorzieningen. Het zijn dus juist de ‘oude’ woningen die moeten overstappen op een duurzamer alternatief en daarmee van het aardgas af moeten. Daarbij is de juiste informatievoorziening en draagvlak onder de gehele bevolking van belang om de warmtetransitie daadwerkelijk te kunnen laten slagen. 

Verduurzaming in de gebouwde omgeving

sep 27, 2021

3 vragen aan… Bram Adema, Managing Director CFP Green Buildings

Inmiddels is iedereen bewust van de noodzaak om onze CO2-uitstoot te reduceren. Willen we een duurzame toekomst voor mens en natuur, dan moet er actie worden ondernomen, door de bouw en ook zeker door de al bestaande gebouwde omgeving. 

Zonne-energie wordt volwassen

sep 27, 2021

Zonne-energie is niet meer weg te denken uit ons land en speelt dan ook een belangrijke rol in de energietransitie. Echter, er zijn nog een aantal uitdagingen die uitrol op grotere schaal momenteel nog in de weg staan. Het is belangrijk deze de komende jaren weg te nemen, om volop te kunnen profiteren van de voordelen van zonne-energie.

CO2 reduceren en wel nu!

sep 27, 2021

Het klimaatakkoord van Parijs bepaalde in 2015 al dat de aarde niet met meer dan twee graden mag opwarmen, maar nog beter, maximaal anderhalve graad Celsius mag opwarmen. Aan de hand van dit akkoord heeft Nederland een eigen Klimaatwet opgesteld waarin werd gesteld dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent gedaald moet zijn. 

Bomen zijn onmisbaar

aug 24, 2021

Het recente klimaatrapport van het IPCC liegt er niet om. Actie is nú vereist om het tij nog te doen keren of we moeten ons leren aanpassen aan het veranderende klimaat. Want hoe dan ook, het wordt heter, droger en ook natter, maar bovenal wordt het weer steeds extremer. Het veranderende klimaat heeft ook grote impact op bomen, nu al zichtbaar aan aftakelende en afstervende bomen door droogte of door warmteminnende insecten die hele bossen laten afsterven. En juist bomen moeten worden ingezet voor klimaatadaptatie en –mitigatie.

Peter Glas: Volg het water

mei 31, 2021

We bevinden ons in een spannende periode nu we langzaam maar zeker de uitweg uit de Corona-crisis gevonden lijken te hebben en de formatie van een nieuw kabinet is begonnen. We gaan een periode van herstel in. Tegelijkertijd staat ons land voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie, landbouw, woningbouw, natuur, vitale infrastructuur én klimaatadaptatie.

Herschikking van de ruimtelijke ordening in Nederland is nodig

mei 31, 2021

De hoeveelheid grondwater van tien of twintig jaar geleden is ongeveer hetzelfde als dat vandaag de dag is. Toch, als er gekeken wordt naar de grondwaterstand is deze de laatste decennia structureel gedaald. Dat komt door de intensieve ontwatering in landbouwgebieden en daarmee snelle afvoer naar de zee, en het gebruik voor drinkwater, landbouw en industrie. “Ook als we kijken naar het volume van het oppervlaktewater vormt dat geen reden tot paniek”, vertelt Marjolein Mens, expert droogte en waterverdeling bij Deltares. “Er ontstaat pas echt een probleem wanneer de klimaatverandering zich doorzet en wanneer ruimtelijke ontwikkelingen niet worden afgestemd op het bodem-watersysteem. De droogte van 2018 was voor Nederland een goede wake up call. We kunnen nog steeds op ons watersysteem vertrouwen, maar het gaat niet vanzelf en het is een groeiende kostenpost. Door de ruimtelijke ontwikkelingen in combinatie met de klimaatverandering neemt de watervraag toe en het wateraanbod af, hierdoor zullen er vaker watertekorten gaan optreden.”

Michiel van der Meer: Watertransitie in de industrie

mei 31, 2021

De afgelopen jaren is steeds meer zichtbaar geworden dat we te maken hebben met droogte en klimaatverandering. Je mag in de zomer je zwembadje niet meer vullen met (drink)water en in sommige gevallen kunnen we zelfs onze gewassen niet meer besproeien. “Nederland is eigenlijk helemaal geen waterland meer.”

Willem den Ouden: De waterproblematiek vraagt om veelzijdige kennis

mei 31, 2021

De problemen op het gebied van water zijn zeker in een deltagebied als Nederland zo divers dat je ze niet alleen kunt oppakken. “Je moet coalities smeden en samenwerken om met toekomstgerichte oplossingen te komen voor complexe vraagstukken als verzilting, verdroging, bodemdaling, zeespiegelstijging en piekbelasting door buien”, zegt Willem den Ouden, directeur van Delta Platform. 

Rob van Tilburg : De kwaliteit van het water in Nederland is zorgelijk

mei 31, 2021

De kwaliteit van het water in Nederland is in gevaar. Slechts één procent van de grotere wateren, gemeten door de overheid, voldoet aan de waterkwaliteitsnormen. En vooral de kwaliteit van kleine wateren, zoals meertjes,  slootjes en beekjes, is slecht. Terwijl een goede waterkwaliteit van zowel kleine als grotere wateren cruciaal is voor de natuur.